Meerjarenplan

MEERJARENPLAN UITGESCHREVEN

Oosterzele investeert voor 16 miljoen euro zonder bijkomende leningen en met schuldverlaging

In de gemeenteraad van 20 juni legde Oosterzele zijn algemeen beleidsprogramma vast. Dat beleidsprogramma telt acht speerpunten: veilig, efficiënt, ondernemend, leefbaar, landelijk, sociaal, sportief en participerend Oosterzele. Die speerpunten vertalen zich o.a. in onderstaande actieplannen; deze maken deel uit van het meerjarenplan 2020-2025 dat in de gemeenteraad van 18 december werd voorgesteld.

 

Een betere dienstverlening

Na de integratie Gemeente – OCMW brengen we ook de politie dichter bij de Gemeente. Iedere maandagavond tussen 17.30 en 20 uur en woensdagnamiddag tussen 14 en 16 uur zal een medewerker van het politiecommissariaat aanwezig zijn in het gemeentehuis. Op die manier worden de gemeentelijke en politionele dienstverlening op één site aangeboden tijdens

de openingsuren van het gemeentehuis. Zo hoeft de inwoner geen extra verplaatsing meer te maken; men kan in het gemeentehuis terecht voor de integrale politionele dienstverlening.

Op de andere dagen kan men nog steeds terecht in het politiecommissariaat op de Windekekouter.

 

In 2021 lanceren we de vernieuwde website. We maken daarbij werk van een doorgedreven digitalisering en stellen zo veel mogelijk documenten digitaal ter beschikking. Op die manier kan een inwoner een aanvraag doen op het moment dat dat het best past. Het aangevraagde document wordt dan onmiddellijk afgeleverd via de mailbox; of in een latere fase via e-box of Mijn burgerprofiel. Om dat te kunnen bereiken, werken we volop aan een nieuwe website: toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid staan daarbij voorop. Onze digitale processen worden geoptimaliseerd. Daarbij hoort ook het werken op afspraak: door dit verder te implementeren kunnen onze diensten de nodige tijd vrij maken om inwoners bij te staan in complexere dossiers.

 

De fietser op de eerste plaats in het verkeer

We werken verder aan de aanleg van fietssnelweg F417, ‘Zottegem, here we are’ en Gent komt stillaan dichterbij’. Daarbij wordt een verbinding gemaakt van Zottegem tot in Moortsele en kijken we ook uit naar de plannen om een fietspad richting Melle aan te leggen.

Er moeten fietspaden langs drukke verkeersassen komen. Daarbij worden de ontbrekende schakels en missing links prioritair aangepakt. Fietsers krijgen de nodige ruimte via het aanleggen van fietssuggestiestroken en het uitrollen van fietsstraten op strategische locaties.

De landelijke verkavelingswegen worden teruggegeven aan de oorspronkelijke doelgroep nl. de trage weggebruiker.

 

Verder werken aan duurzame mobiliteit

Het gemeentelijk mobiliteitsplan krijgt een verdere implementatie: daarbij maken we een circulatieplan voor zwaar vervoer en een parkeer- en bewegwijzeringsplan op. Het tragewegenplan wordt verder uitgerold en daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande verbindingswegen.

 

Bij duurzame mobiliteit denken we ook aan deelmobiliteit. Door het organiseren van mobipunten met een aanbod aan deelvervoersmiddelen wordt autobezit voor de Oosterzelenaar minder noodzakelijk. Onze vijf gemeentelijke treinstopplaatsen zijn een perfect werkmiddel in het streven naar die combimobiliteit.

 

Verdere optimalisatie van de schoolomgevingen

Schoolomgevingen zijn verkeersveilig, aantrekkelijk en trekken de aandacht van het doorgaand verkeer. Om tot de realisatie ervan te komen, gaat het bestuur in overleg met de ouderraad en school.

 

Inzetten op klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Klimaat en duurzaamheid nemen een belangrijke plaats in binnen het gemeentelijk beleid. Een prominente factor hierin, is de ondertekening van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en de opmaak van een duurzaam klimaatplan op maat van Oosterzele. Het uitbouwen van het laadpalennetwerk, vernieuwen van openbare verlichting door LED, vernieuwing van het eigen wagenpark (duurzame mobiliteit) krijgen daar alvast een plaats in.

 

Op dit moment zijn al drie CNG (Compressed Natural Gas)-voertuigen en één elektrische wagen aangekocht ter vervanging van de oudere dieselwagens. Daarnaast kijken we ook uit naar de vervanging van kleine machines met een tweetakt motor (bv. bosmaaiers, kettingzaken, …) door milieuvriendelijke exemplaren.

 

Gemeentelijke gebouwen ecologischer beheren

Vorig jaar werden de elektrische installatie en de stookinstallatie van het gemeentehuis volledig vernieuwd en werden zonnepanelen geplaatst. De twee komende jaren staat het vernieuwen van het dak en de ramen van het gemeentehuis op de planning. In de gemeentelijke scholen wordt oude verlichting vervangen door ledverlichting.

 

Aankoop bijkomende gronden voor uitbreiding Geboorte/speelbos

In 2019 kocht de Gemeente een bijkomend perceel grond ter uitbreiding van het geboorte/speelbos. We voorzien in de nabije toekomst om dit perceel aan te planten.

 

Wegen- en rioleringswerken

Twee grootschalige rioleringsprojecten staan op de planning: heraanleg van de dorpskern Landskouter en werken in de Rattepas. In Landskouter wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in combinatie met de vernieuwing van de bovenbouw.

 

Een kwalitatief vrijetijdsaanbod met oog voor kansengroepen en participatie

Komende beleidsperiode zet departement Vrije Tijd algemeen in op kansengroepen en een proactief participatiebeleid. Zo zullen zij een kansengroepenparagraaf implementeren. Dit impliceert dat elke actie/activiteit wordt getoetst aan de mogelijkheden, de behoeften en/of verzuchtingen van kansengroepen in het algemeen. We denken daarbij aan jongeren, senioren, personen met een beperking, nieuwkomers, …

 

Om jongeren zo vroeg mogelijk te betrekken in participatie, zet dienst Kind en Jeugd een kindergemeenteraad op poten. Verder zal het spelende kind meer op de voorgrond treden: het organiseren van de buitenspeeldag en Roefeldag 2.0 zijn daar de exponenten van.

 

De dienst Sport wordt begin 2020 versterkt met een sportpromotor. Deze moet het hartveilig sporten in een bewegingsvriendelijke gemeente verder faciliteren. Bijzondere aandacht is weggelegd voor de verdere uitdieping van een divers eigen aanbod, met oog voor het gezondheidsaspect. De sporthal, de uitvalsbasis voor de diensten jeugd en sport, wordt de komende jaren gerestyled en aangepast aan de hedendaagse noden. Na de relighting wordt werk gemaakt van de aankoop van nieuwe toestellen en van een aangepaste werkomgeving voor de diensten. Extra muros staan de realisatie van een skatepark en een verruimde samenwerking met de sportverenigingen hoog op de agenda.

 

De cultuurdienst onderzoekt verder de mogelijkheden van een inclusief cultuurbeleid. Verder probeert het gemeenschapscentrum in zijn publiekswerking een ecologische reflex te ontwikkelen. Het korte ketengegeven, de bijenkasten op het Kluize-dak, de samenwerking met OC De Beweging, … Kleine acties die elk op hun manier kunnen bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak. In dat kader en in samenwerking met de dienst Jeugd, de Jeugdraad en de dienst Duurzaamheid wordt het gebruik van herbruikbare bekers en een bijhorend gebruiksreglement geïmplementeerd.

 

De bibliotheek verruimt de regiowerking via Route42 van exclusief bibliotheekgericht naar algemeen cultuurgericht. Op lokaal vlak zet de vervelling naar ontmoetings- en leercentrum zich verder. De uitbouw van het Fab Lab staat in die optiek met stip genoteerd.

 

Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

We willen onze lokale economie, de handelaars, de producenten en ondernemingen ten volle ondersteunen. Daartoe is een detailhandelsplan in opmaak, willen we een ondernemingsloket opstarten, een gedeelde ambtenaar lokale economie aan boord halen en starten we al een promotie- en samenwerkingscampagne voor en met de lokale toerismemakers, logies en horeca.

 

Daarnaast worden de bestaande budgetten ten volle benut: de korte ketenmarkt wordt een volwaardige markt over de gemeentegrenzen heen, dossiers rond roerend en onroerend erfgoed worden opgestart, een dierenwelzijnsactieplan wordt uitgerold. Alle beslissingen gebeuren in overleg met de betrokkenen, ook hier is dus sprake van maximale participatie. Ook de haalbaarheidsstudie voor een nieuw administratief centrum is lopende en krijgt binnenkort een definitieve wending.

 

Het bestuur streeft naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling met respect voor de draagkracht van de ruimte

Ruimte is een beperkt goed geworden, waardoor we zuiniger en slimmer moeten omgaan met ons ruimtegebruik. Met andere woorden: met meer op minder ruimte wonen, werken, bewegen, ontspannen, … en tegelijkertijd de kwaliteit van onze ruimtes vergroten. Slim verdichten en verweven van functies worden grote opgaves voor de toekomst.

Om de open ruimte te bewaren en eveneens mee te gaan in het dichter wonen verhaal kiest de gemeente ervoor om een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken.

 

Opmaak RUP meergezinswoningen

De opwaardering van de woonomgeving stoelt op het onderkennen van de eigen identiteit en de diversiteit van de verschillende woonkernen. Iedere kern wordt geconcipieerd als een dynamische leefgemeenschap, met een specifieke ruimtelijke structuur en een eigen ruimtelijk functioneren. Er is veel aandacht voor het behoud van het landelijk karakter.

We leggen het accent op de versterking van de eigen identiteit en volwaardige ontwikkeling van de verschillende kernen (Balegem, Oosterzele en Scheldewindeke).

In de gehuchten Gijzenzele, Moortsele, Landskouter en het Anker zal geen uitbreiding mogelijk zijn. De nadruk ligt hier vooral op het leefbaar houden (wonen, werken, recreatie, …) van het dorpscentrum.

 

Opmaak RUP samenhangende landbouwgebieden – mozaïeklandschap (RUP landbouwgebieden “flanken van de Betsberg” aansluitend bij het  Openkouter RUP-in Gijzenzele

In deze zones is het behoud van het traditioneel agrarisch karakter van groot belang om de open gave ruimte in stand te houden. Het beleid is gericht op het ruimtelijk ondersteunen van het agrarisch grondgebruik in functie van de land- en tuinbouw.

 

Ambachtelijke zone

Binnen de gewenste ruimtelijke economische structuur streeft men naar het behouden van de bestaande activiteiten en het laten opstarten van nieuwe activiteiten door het ter beschikking stellen van ruimte voor de economische activiteiten op een goed bereikbare locatie.

 

Door haar gunstige ligging tussen het knooppunt van de E40 met de N42 en het economisch stedelijk gebied Zottegem is gebleken dat Oosterzele een aantrekkelijke vestigingsplaats is geworden voor de bedrijvigheid. Het huidige bedrijventerrein is volledig ingenomen.

Deze nieuwe ruimte zal enerzijds ingezet worden om gewenste of verplichte herlokalisaties van de eigen - al dan niet zonevreemde bedrijven - op te vangen. Anderzijds zal de ruimte dienen om nieuwe lokale bedrijvigheid op te vangen als de nood zich stelt.

Bovendien is het wenselijk om ambachtelijke percelen voor kleinere opstartende bedrijven te realiseren.

 

Een warme, zorgzame gemeente

Een integraal armoedebestrijdingsbeleid, waarbij ingezet wordt op alle levensdomeinen, is en blijft noodzakelijk. We willen het sociaal isolement van mensen in armoede doorbreken en hen kansen geven tot zelfontplooiing. Het voorkomen en bestrijden van armoede vraagt volgehouden inspanningen op verschillende domeinen die ertoe moeten leiden dat iedereen zijn sociale grondrechten kan effectueren. De sociale dienst van het OCMW hanteert een integrale aanpak. De integratie van het OCMW in de gemeente biedt extra kansen om integraal tewerk te gaan. We werken dienstoverschrijdend en projectmatig om integraal over alle beleidsdomeinen heen te kunnen werken aan armoede. We zetten in op preventie en vroegdetectie van armoede. Het OCMW en de basisscholen willen op verschillende niveaus werken aan de bestrijding en vroegdetectie van kinderarmoede en het optimaliseren van ontwikkelingskansen van het kind op school.

 

Het OCMW zet verder in op de ‘tijdelijke werkervaring’ (VDAB). Dankzij dit instrument kunnen maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden op termijn opnieuw deelnemen aan het reguliere arbeidscircuit.

Ondertussen heeft Oosterzele een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met emino vzw in het kader van het ESF project ICAN Oost-Vlaanderen, een specifiek project voor een groep maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden.

 

Het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone PANACEA realiseert een nauwere samenwerking tussen de kernpartners en alle actoren die op de doelgroep betrokken zijn.

Via het regelmatig uitwisselen van informatie wil het netwerk een gezamenlijk kader uitwerken om de doelgroep, gezinnen in armoede met kinderen (prenataal en kinderen 0-3 jaar), integraal te benaderen.

 

We blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Buurt- en thuiszorgnetwerken (Hoplr) en levenslang thuiswonen prioritair stellen. We zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelig zorgaanbod.

Het belang van een lokaal gezondheidsbeleid onderstrepen

Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. Gezonde mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en maken minder gebruik van de zorg. Ze kunnen langer en beter participeren binnen de maatschappij. We maken er een prioriteit van om de inwoners van Oosterzele maximale kansen te bieden op een goede gezondheid en ontwikkelen daarom een samenhangend gezondheidsbeleid. Een beleid dat onze inwoners kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving, vooral de meest kwetsbaren. Hieronder verstaan we een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, veiligheid … Oosterzele staat er niet alleen voor. Logo Zuid-Oost-Vlaanderen staat aan de zijlijn en coacht ons naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid op maat van onze gemeente.

 

Op een warm gezinsbeleid inzetten

Oosterzele is aangesloten bij huis van het Kind Zottegem. We willen in de volgende legislatuur deze werking versterken en het Huis van het Kind nog beter op de kaart zetten. Ouders en kinderen kunnen hier terecht met al hun vragen rond opvoeden en opgroeien.

 

De participatie van de burger bij het bestuur verhogen en innoveren

Het is belangrijk dat iedere Oosterzelenaar zijn/haar mening kan geven bij geplande projecten. We zullen daartoe inzetten op participatie- en informatiemomenten. Een van de stappen hierin is dat in de loop van 2020 elke 12 – 18 jarige eenmalig een brief zal krijgen waarbij hij/zij kan aanduiden te willen meewerken in participatieprojecten.

 

Wat met de financiële kant?

In de beleidsperiode 2020 – 2025 trekt Oosterzele in totaliteit 16 098 288 euro uit om te investeren. Daarnaast wordt ook onze schuld afgebouwd; wat op zich ook een investering is. Eind 2018 bedroeg die 1 634 euro per inwoner; in 2020 zal dat 1 387 euro per inwoner bedragen om in 2025 te eindigen op 851 euro per inwoner. Hetzelfde volume belastingen wordt behouden. Bovendien worden geen bijkomende leningen afgesloten.

PICTOGRAM MEERJARENPLAN